ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA| RECHTSANWALTSKANZLEI| LAW FIRM

Advokátska kancelária JUDr. Martina Olosa je dynamicky sa rozvíjajúca advokátska kancelária, ktorá poskytuje právne služby domácim a zahraničným fyzickým a právnickým osobám v hlavných oblastiach slovenského právneho poriadku. Základnými princípmi výkonu advokácie sú dôsledné zachovávanie povinnosti mlčanlivosti, individuálny prístup ku klientovi a absolútna priorita záujmov klienta pred záujmami ostatných osôb. Presadenie záujmu klienta prostriedkami v súlade so zákonom je primárnym cieľom poskytovania právnej služby, ktorý má prednosť pred záujmami iných subjektov ako aj pred záujmami samotného advokáta.

Poskytovanie právnych služieb je založené na modernej aplikácii súčasného slovenského práva v spojení s doposiaľ neprekonanými zásadami rímskeho práva. Advokátska kancelária nie je zaťažená starou neukončenou agendou ako aj nechceným dedičstvom socialistickej právnej náuky, ktorej negatívne vplyvy spočívajúce v deformácii právneho systému a odbornosti právnického stavu sa bohužiaľ doposiaľ nepodarilo úplne odstrániť. Pri poskytovaní právnych služieb kancelária využíva mobilnú počítačovú techniku a elektronické informačné systémy, ktoré umožňujú uskutočňovať právne služby efektívne, rýchlo a pritom kvalitne. Kancelária je schopná flexibilne reagovať na požiadavky klienta a v prípade jeho priania je možné si dohodnúť stretnutie i mimo sídla kancelárie v ktoromkoľvek čase.

Kancelária sa snaží klientovi poskytovať vždy konkrétne a vecné informácie, detailne mu vysvetliť všetky dostupné možnosti riešenia existujúcej situácie a objektívne zhodnotiť stav jeho právnej veci. Pri výkone advokácie neexistujú rozdiely medzi kvalitou poskytovaných právnych služieb jednotlivým klientom. Povinnosť advokáta zastupovať každého svojho klienta s rovnakou svedomitosťou, starostlivosťou a nasadením, bez ohľadu na jeho lukratívnosť, je samozrejmosťou. Advokátska kancelária taktiež dbá na hospodárnosť a nepredražovanie poskytovaných právnych služieb.

Vzťah klienta a advokáta je v neposlednom rade vybudovaný na vzájomnej dôvere. Advokátska kancelária v zmysle uložených zákonných povinnosti ako i v zmysle základných princípov advokátskej etiky neposkytuje tretím osobám žiadne údaje o svojej klientele či stave vybavenia právnej veci klienta. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť je časovo neobmedzená. Akékoľvek poskytovanie informácií tretím osobám, vrátane médií a blízkych osôb, kancelária umožňuje iba na základe písomného súhlasu klienta. Za účelom zachovania maximálnej miery diskrétnosti advokátska kancelária nezamestnáva žiadnych zamestnancov (zapisovateľky, sekretárky, advokátskych koncipientov, právnych a odborných asistentov), ktorí v iných advokátskych kanceláriách vykonávajú značnú časť právnych služieb.

JUDr. Martin Olos je súčasne zapísaný v zozname obhajcov ex offo v trestnom konaní, zozname advokátov ex offo pre konanie pred Ústavným súdom SR a v zozname advokátov poskytujúcich bezplatnú právnu pomoc. Za účelom zabezpečenia kvality právnych služieb vykonáva iba povolanie advokáta a nepôsobí v iných oblastiach.