ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA| RECHTSANWALTSKANZLEI| LAW FIRM

Odmena advokáta

Ak hľadáte cenník za právne služby určujúci výšku odmeny advokáta, ktorú by ste mali zaplatiť za vyriešenie Vašej právnej záležitosti, tak takúto konkrétnu sumu na internete nenájdete, pretože výška odmeny advokáta závisí v prvom rade od dohody klienta s advokátom, pri ktorej sa zohľadňuje napr. charakter právneho problému, právna a skutková náročnosť veci alebo predpokladaný počet úkonov právnej služby.

Odmena advokáta sa primárne určuje dohodou medzi advokátom a jeho klientom. Ak k takejto dohode nedôjde, na určenie odmeny sa použijú ustanovenia vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. a odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v platnom znení v časti týkajúcej sa tarifnej odmeny (tzv. advokátska tarifa resp. tzv. tabuľková odmena).
Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku zmluvnej odmeny. Výška zmluvnej odmeny nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi. Zmluvná odmena sa určuje :
- podľa počtu hodín vynaložených na vybavenie veci /hodinová odmena).
- paušálnou sumou (paušálna odmena),
- podielom na hodnote veci (podielová odmena),
- tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny.
Spôsoby určenia zmluvnej odmeny môžu byť kombinované.


I. Hodinová odmena
Hodinová odmena sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby. Pri poskytovaní jednoduchej právnej služby môže advokát s klientom dohodnúť hodinovú odmenu delenú na začaté štvrťhodiny. Advokát pri vyúčtovaní predloží klientovi na jeho žiadosť časovú špecifikáciu vykonanej práce.

II. Paušálna odmena
Paušálna odmena sa môže dohodnúť za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas, príp. za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.

Ak advokát neposkytuje právne služby až do úplného vybavenia veci alebo súboru vecí alebo ak ich neposkytuje za celé dohodnuté obdobie, patrí mu pomerná časť dohodnutej paušálnej odmeny; na žiadosť klienta predloží klientovi pri vyúčtovaní špecifikáciu vykonanej práce.

III. Podielová odmena
Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom, ak je výsledok tohto konania podľa okolností prípadu veľmi neistý a advokát o tom klienta poučil.Maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20 % z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom. Advokát má právo na dohodnutú podielovú odmenu len za predpokladu, že klient, s ktorým sa dohodol na poskytnutí právnych služieb za túto odmenu, mal plný úspech vo veci.Ak sa skončí konanie uvedené len čiastočným úspechom klienta, advokát má právo na pomernú časť dohodnutej podielovej odmeny.Ak nemal klient ani čiastočný úspech vo veci, advokát má právo požadovať od klienta iba náhradu hotových výdavkov.

IV. Tarifná odmena
Ak nie je ustanovené inak, základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby z tarifnej hodnoty je :

do 165,97 eura – 16,60 eura,
nad 165,97 eura do 663,88 eura – 16,60 eura
+ 1,66 eura
za každých aj začatých – 33,19 eura
prevyšujúcich sumu – 165,97 eura
nad 663,88 eura do 6 638,78 eura – 41,49 eura
+ 9,96 eura
za každých aj začatých 331,94 eura
prevyšujúcich sumu 663,88 eura,
nad 6 638,78 eura do 33 193,92 eura – 220,74 eura
+ 16,60 eura
za každých aj začatých 1 659,70 eura
prevyšujúcich sumu 6 638,78 eura,
nad 33 193,92 eura – 486,29 eura
+ 6,64 eura
za každých aj začatých 3 319,39 eura
prevyšujúcich sumu 33 193,92 eura.

Ak nie je ustanovené inak, považuje sa za tarifnú hodnotu výška peňažného plnenia alebo cena veci alebo práva, ktorých sa právna služba týka, určená pri začatí poskytovania právnej služby; za cenu práva sa považuje aj hodnota pohľadávky a hodnota záväzku. Ak je predmetom právnej služby opakujúce sa plnenie, tarifná hodnota sa určí súčtom hodnôt týchto plnení; ak ide o plnenie na čas dlhší ako päť rokov alebo o plnenie na čas neurčitý, tarifnou hodnotou je päťnásobok ročného plnenia. Pre výkon rozhodnutia alebo exekúciu na opakujúce sa plnenia sú tarifnou hodnotou splátky, ktoré sú zročné v čase podania návrhu na výkon rozhodnutia alebo vykonanie exekúcie. Vo veciach zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva je tarifnou hodnotou cena požadovaného podielu. Vo veciach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov je tarifnou hodnotou polovica hodnoty všetkých vecí, pohľadávok a záväzkov, ktoré sú predmetom vyporiadania. Za správu majetku patrí tarifná odmena vo výške 10 % hrubého ročného príjmu zo spravovaného majetku. Vo veciach ochrany osobnosti podľa Občianskeho zákonníka, vo veciach ochrany podľa predpisov o masovokomuni­kačných prostriedkoch, vo veciach ochrany osobných údajov alebo vo veciach týkajúcich sa práva duševného vlastníctva je tarifnou hodnotou 1 000 eur, ak sa nežiada náhrada nemajetkovej ujmy, a 2 000 eur, ak sa žiada náhrada nemajetkovej ujmy.

Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna trinástina výpočtového základu, ak nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch, alebo ju možno zistiť len s nepomernými ťažkosťami, klientom je spotrebiteľ a ide o zastupovanie v spore zo spotrebiteľskej zmluvy, alebo klientom je fyzická osoba a predmet konania sa týka nehnuteľnosti, ktorá je určená na bývanie alebo slúži jej na bývanie; to neplatí vo veciach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva.

Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna šestina výpočtového základu vo veciach zastupovania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, ak predmet sporu nie je možné oceniť peniazmi; v ostatných prípadoch sa základná sadzba tarifnej odmeny určí podľa § 10 spomínanej vyhlášky. Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna šestina výpočtového základu vo veciach zastupovania v konaniach podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku. V dávkových veciach sociálneho poistenia, vo veciach sociálnych služieb a vo veciach preskúmavania rozhodnutia o priestupkoch patrí odmena za jeden úkon právnej služby vo výške jednej trinástiny výpočtového základu.


Výpočtový základ na rok 2019

Podľa vyjadrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky bola priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR v I. polroku 2018 vo výške 980,- Eur.

Zlomky výpočtového základu:
1/6 výpočtového základu (§ 11 ods. 2, § 12 ods. 3 písm. c), t. j. 163,33 Eur,
1/8 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. b), t. j. 122,50 Eur,
1/12 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. a), t. j. 81,67 Eur,
1/13 výpočtového základu (§ 11 ods. 1), t. j. 75,38 Eur,
1/24 výpočtového základu (§ 12 ods. 1 a 2), t. j. 40,83 Eur,
1/60 výpočtového základu (§ 17 ods. 1), t. j. 16,33 Eur,
1/100 výpočtového základu (§ 16 ods. 3 vyhlášky), t. j. 9,80 Eur.

Výpočtové základy za predchádzajúce roky ako aj spôsob a výpočet advokátskych odmien a náhrad si môžete informatívne online vypočítať aj na stránke trovy.sk .